Om medvirkning

Medvirkning innebærer at enkeltpersoner og grupper tar del i planprosesser. På den måten kan de være med å påvirke utrednings- og beslutningsprosesser og ivareta sine interesser.

Plan- og bygningsloven har en rekke bestemmelser om at medvirkning skal finne sted, og dette er også forankret som et allment prinsipp i formålsparagrafen § 1-1.

«Planlegging og vedtak skal sikre åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning for alle berørte interesser og myndigheter. Det skal legges vekt på langsiktige løsninger, og konsekvenser for miljø og samfunn skal beskrives.»

Planprosesser som inkluderer befolkningen er viktig for å fremme allmennhetens syn, slik at de kan være med å påvirke eget livsmiljø og omgivelser. På den måten synliggjøres innbyggernes ønsker og behov.

Deltakelse og engasjement gir innflytelse og mulighet til å ivareta viktige fellesverdier og fremme gode levevilkår. Aktive innbyggere som tar del i planprosesser styrker også innbyggernes demokratikompetanse, noe som er viktig for å heve lokaldemokratiet.

Å få frem ulike syn i planprosesser på et tidlig tidspunkt er viktig for å fange opp mulige latente konflikter og spenninger mellom ulike interesser. Dette bidrar til at beslutningstakere får et mer nyansert og helhetlig kunnskapsgrunnlag, noe som er en forutsetning for å kunne foreta gode og robuste fremtidsløsninger til beste for innbyggerne.

bru

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *