Natur og miljø ved elva

Tangenelva er en del av Mossevassdraget som ble vernet i 1973 i verneplan I for vassdrag. Begrunnelsen for å verne vassdraget er elvene og de til dels store vannene som fungerer som viktige elementer i et attraktivt kulturlandskap med små høydeforskjeller, relativt liten bebyggelse og mange muligheter for å utøve friluftsliv. Vassdraget ble vernet for å forhindre ytterligere kraftutbygging.

mossevassdrag

Tangenelva er på ca. 53 daa, og det er ikke utvalgte naturtyper langs Tangenelva, men i Artskart og Naturbase (juli 2015) er elva klassifisert som viktig bekkedrag med verdi B. Det er begrunnet med at Tangeelva vurderes å være en viktig viltkorridor og leveområde for spurver. Bekke/elvestrengen har rik skogvegetasjon langs breddene, og har partier med grov svartorskog, edelløvskog, viersumpskog og våtmarker ved stilleflytende partier. Kantsonen er rikt utformet, og det er også vekslende strømforhold i elva med stryk og stille loner, noe som gir grunnlag for et rikt artsmangfold knyttet til både kantsonen og elvestrengen. Elvestrengen anses som viktig i et landskap med betydelig påvirkning. Det foreslås å undersøke området nærmere, ettersom det kun er blitt foretatt overfladiske registreringer (Naturbase, august 2015).

artskart

Kart: Kartet viser oversikt over fremmede arter og arter av særlig stor forvaltningsinteresse som er registrert i området.

arter

Arter og tilstand: Matrise basert på data hentet fra miljøstatus.no juli 2015.

 

I området rundt Tangenelva lever det flere truede arter som er på rødlista. Bryshane, rosenfink, makrellterne og liten bloddropesvermer er alle oppført på rødlista. Fremmede arter som er på svartelista er kanadagås, hagelupin, kanadagullris og russekål. Disse artene kan gjøre stor skade på det biologiske mangfoldet om de får stor utbredelse.

Det er påvist kreps i både Våg og i Mjær. Det er også sannsynlig at det er kreps i Tangenelva.