Gjeldende planer i området

Plankart og bestemmelser ligger i Follokart – webinnsyn.

oversikt-gjeldende-planer

Avgrensning mot andre gjeldende planer.  

 

Kommuneplanen 2015-2027 og bestemmelser

Områdene langs elva er avsatt til friområde, parkering, tjenesteyting og næringsbebyggelse i kommuneplanen 2015-2027.

I bestemmelsene fremkommer det bl.a. at vannkvaliteten i alle vassdragene på sikt skal ha «god økologisk status og tilfredsstille fastsatte brukermål til rekreasjon (…)», jf. § 1.3.

Langs vassdrag kan det utføres tilretteleggingstiltak som f.eks. stier og turveier rettet mot allmennheten bl.a. mtp. ferdsel jf. § 1.3.

I § 2-8 fremkommer det at overvannet skal planlegges slik at det kan inngå som et «bruks- og trivselselement i utearealer (…)». Det skal også i størst mulig grad tas hensyn til naturlige flomveier.

 

REG368 Tangenelva, ikrafttredelse 26.10.1992

 

reg368-tangenelva

Gjeldende reguleringsplan for Tangenelva.

Reguleringsplanen for Tangenelva er regulert til byggeområder, trafikkområder, friområder, spesialområder og fellesområder.

I bestemmelsene til reguleringsplanens § 2.6 fremkommer det at det kan opparbeidet gang- og turstier som vist på plankartet, og at det skal tilrettelegges for orienterings- og bevegelseshemmede.

I friområde F1 kan området opparbeides parkmessig jf. § 5.1. Videre kan det anlegges mindre tiltak, innretninger som har «naturlig tilknytning til områdets bruk for øvrig, f.eks. klubblokaler».

For friområde F2 tillates det ikke anlegg eller bygging. Det kan i spesielle tilfeller gjøres unntak, jf. § 5.3. Vegetasjonen for dette området skal også bevares.

For spesialområdene skal kulturminnene ivaretas, og allmennheten skal få tilgang til friarealene langs elva. Området skal også nyttes til fiskekultiveringsarbeid i Tangenelva, jf. § 6.1.

Ved opparbeidelse av uteområdene skal stedegen vegetasjon benyttes, og lokal naturstein skal brukes ved oppsetting av murer, jf. § 6.4.

 

REG376 Vestby Gård, ikrafttredelse 97.05.1995

reg-vestby-gard

I bestemmelsene fremkommer det at alléen langs gang- og sykkelveien (fra brua til gårdstunet) skal bevares og vedlikeholdes. Parkeringsplassen skal videre nyttes av både golfklubben og allmennheten, jf. § 3.4 og 3.4.

Turveiene i friområdene skal til en hver tid være åpne for allmenn ferdsel og må sikres tilfredsstillende i forhold til golfspillet, jf. § 4.2.

I spillesesongen er golfarealene åpne for fri ferdsel til fots på eget ansvar. Videre skal det skiltes tilfredsstillende for å ivareta sikkerheten for allmenn ferdsel i området. Utenfor spillsesongen er umerkede arealer åpne for fri ferdselm jf. § 5.3.

Ved vegetasjonsbeltet skal randvegetasjonen langs vassdraget ivaretas, forurensning fra golfbaneområdet skal hindres, jf. § 5.7.

 

Vestby Gård, ikrafttredelse 97.05.1995

reg-grendesenter

I bestemmelsene til denne planen fremkommer det at det ikke skal fylles masser i bekk bak mølla, jf. § 2.1.