Kart Tangenelva

tangenelva-ortofoto1

Flyfoto: 1) Vestby bru (kart). 2) Tidligere var det her en overgang til øya i elva. 3) Frørenseriet. 4) Gamle rørfundamenter. 5) Benker. 6) Silo. 7) Smal sti langs elva. 8) Bru over Steinkistedammen. 9) Stier. 10) Granskog. 11) Sti gjennom granskog. Badstua på andre siden av elva. 12) Hjulmakerverkstedet til Aksel Bråthen og Vestby sag. 13) Gressletta. Annet: Tangenkrysset ytterst til høyre (kart), Mjær til høyre for Tangenkrysset, Våg til venstre for Vestby bru. Vestby gård sør for Vestby bru (kart).

Natur og miljø ved elva

vestby3

Vassdraget mellom Våg og Mjær var selve livsnerven i Vestby-godsets trelastproduksjon, men det var et viktig vassdrag både før og etter denne storhetsperioden. Langs dette vassdraget var det fem sager på det meste i annen halvdel av 1700-tallet. Turstianlegg på strekningen fra Vestby bru til Tangen bru, med avstikkere til Mari kirke og gamleskolen på Bjerkely. Følger man stien langs elva kan man oppleve en rekke kulturminner på strekningen. Vestby bru er en hvelvet steinbru, bygget i 1910-1912 av godseier Axel Gulbranson, etter tegning av arkitekt Bredo Greve. Vestby bru er en av de få gjenværeende steinbruer i Follo. Kilde: Kulturetaten i Enebakk kommune.

Tangenelva er en del av Mossevassdraget som ble vernet i 1973 i verneplan I for vassdrag. Begrunnelsen for å verne vassdraget er elvene og de til dels store vannene som fungerer som viktige elementer i et attraktivt kulturlandskap med små høydeforskjeller, relativt liten bebyggelse og mange muligheter for å utøve friluftsliv. Vassdraget ble vernet for å forhindre ytterligere kraftutbygging.

mossevassdrag

Tangenelva er på ca. 53 daa, og det er ikke utvalgte naturtyper langs Tangenelva, men i Artskart og Naturbase (juli 2015) er elva klassifisert som viktig bekkedrag med verdi B. Det er begrunnet med at Tangeelva vurderes å være en viktig viltkorridor og leveområde for spurver. Bekke/elvestrengen har rik skogvegetasjon langs breddene, og har partier med grov svartorskog, edelløvskog, viersumpskog og våtmarker ved stilleflytende partier. Kantsonen er rikt utformet, og det er også vekslende strømforhold i elva med stryk og stille loner, noe som gir grunnlag for et rikt artsmangfold knyttet til både kantsonen og elvestrengen. Elvestrengen anses som viktig i et landskap med betydelig påvirkning. Det foreslås å undersøke området nærmere, ettersom det kun er blitt foretatt overfladiske registreringer (Naturbase, august 2015).

 

artskart

Kart: Kartet viser oversikt over fremmede arter og arter av særlig stor forvaltningsinteresse som er registrert i området.

arter

Arter og tilstand: Matrise basert på data hentet fra miljøstatus.no juli 2015.

I området rundt Tangenelva lever det flere truede arter som er på rødlista. Bryshane, rosenfink, makrellterne og liten bloddropesvermer er alle oppført på rødlista. Fremmede arter som er på svartelista er kanadagås, hagelupin, kanadagullris og russekål. Disse artene kan gjøre stor skade på det biologiske mangfoldet om de får stor utbredelse.

Det er påvist kreps i både Våg og i Mjær. Det er også sannsynlig at det er kreps i Tangenelva.

 

 

 

Stier og turveier

avstander1

avstander2

Avstander: Ulike brukergrupper beveger seg ulikt (bearbeidet etter Thoren & Nyhus 1994 s. 23).

Våg, Tangenelva og Mjær er store ressurser i Ytre Enebakk, og ligger også i umiddelbar nærhet til sentrumet. Å trekke inn de blågrønne elementene i tilknytning til sentrumsutviklingen vil gi befolkningen lett tilgang til «hverdagsnaturen».

Tangenelva ligger sentralt til, og innenfor en radius på 500 m ligger både skoler, barnehage, kirke, sentrum, deler av Våglia, golfbane og mange kulturminner. Utfordringen er å gjøre elva om til et attraktivt grøntdrag med gode muligheter for å utøve urbant friluftsliv.

Skolene og barnehagene kan ta i bruk området til undervisning og læring, bl.a. mtp. kulturformidling, gym mm.

På vinteren går det skiløyper på golfbanen som går videre til Bråtan. Det går en sti fra bensinstasjonen som går mellom Tangenelva og Osloveien. Detgår også flere små stier fra Steinkistedammen til Mari Kirke, og en sti til Ytre Enebakk barneskole. Det er også en gåforbindelse mellom Mari kirke og Vestby.

turveier