Om medvirkning

Medvirkning innebærer at enkeltpersoner og grupper tar del i planprosesser. På den måten kan de være med å påvirke utrednings- og beslutningsprosesser og ivareta sine interesser.

Plan- og bygningsloven har en rekke bestemmelser om at medvirkning skal finne sted, og dette er også forankret som et allment prinsipp i formålsparagrafen § 1-1.

«Planlegging og vedtak skal sikre åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning for alle berørte interesser og myndigheter. Det skal legges vekt på langsiktige løsninger, og konsekvenser for miljø og samfunn skal beskrives.»

Planprosesser som inkluderer befolkningen er viktig for å fremme allmennhetens syn, slik at de kan være med å påvirke eget livsmiljø og omgivelser. På den måten synliggjøres innbyggernes ønsker og behov.

Deltakelse og engasjement gir innflytelse og mulighet til å ivareta viktige fellesverdier og fremme gode levevilkår. Aktive innbyggere som tar del i planprosesser styrker også innbyggernes demokratikompetanse, noe som er viktig for å heve lokaldemokratiet.

Å få frem ulike syn i planprosesser på et tidlig tidspunkt er viktig for å fange opp mulige latente konflikter og spenninger mellom ulike interesser. Dette bidrar til at beslutningstakere får et mer nyansert og helhetlig kunnskapsgrunnlag, noe som er en forutsetning for å kunne foreta gode og robuste fremtidsløsninger til beste for innbyggerne.

bru

 

 

Referansegruppe

Referansegruppa består av medlemmer som har variert bakgrunn, og som kan være med å gi viktige innspill til arbeidet med grøntplanen.

plansmie2

Medlemmer i referansegruppe for helhetlig plan for Tangenelva:

  • Knut Thorvaldsen, anleggsgartnermester
  • Einar Braathen, Braathen landskapsentreprenør AS
  • Victoria Gundersen, senterleder Vågsenteret
  • Siw Pedersen, Våglia vel
  • Marit Busengdal, leder Enebakk historielag
  • Niels J. Knagenhjelm, Enebakk historielag
  • Hilja Henninen, enhetsleder kultur

Ytre Enebakk skole ble invitert til å være med i referansegruppa, men de har ikke respondert på henvendelsen.

skog1

Mange idéer om opprusting av Tangenelva

– Her kunne en for eksempel satt opp et klatrestativ, sa et av medlemmene i referansegruppa da hun sto ved frørenseriet.
– Ja, og dette stedet kan jo bli en fin møteplass, sa et annet medlem.

Ideene var mange og engasjementet stort da kommunen den 27. oktober inviterte referansegruppa med på befaring langs Tangenelva. Befaringen startet ved Vestby bru og sluttet i skogen ved Tangen bru. Referansegruppa har blitt etablert i forbindelse med kommunens arbeider med en grøntplan for Tangenelva. Lokalkunnskap er helt sentralt for at grøntplanen kan fange opp ulike behov og ønsker, slik at Tangenelva kan bli et attraktivt nærrekreasjonssted og et naturlig samlingspunkt for innbyggerne.

elv9

– Hvis den treklynga der tynnes ut noe, så vil kirka komme mer til sin rett, var det en som sa mens han pekte i retning av kirka. De andre myste og bevegde seg litt prøvende i et forsøk på å skimte konturene av kirka.
– Ja, der kan jeg faktisk se den. Det var jeg faktisk ikke klar over, var det en annen som sa.

bru4

Rett ved den nye bruen ved Steinkistedammen ble nettinggjerdet på sidene av inngangen til bruen diskutert, og samtlige ga uttrykk for at løsningen estetisk sett ikke er tiltalende.
skog3

Gruppa gikk deretter over brua og inn i skogen mot Tangen bru. Her var det lunt og stille, og flere medlemmer så begeistret rundt seg, og fortalte at de aldri hadde gått i denne skogen før, til tross for at den lå like ved senteret. En fugletitter ble etter hvert oppdaget mellom noen trær, og kunne fortelle at det var mange fugler å se i skogen.

skog1

Historikerne i følget kunne også fortelle at under krigen spilte soldater poker i skogen, og plassen der de spilte på ble kalt pokertoppen. Videre kunne de også fortelle at ved elvebredden kan en også se restene etter en gammel badstue.

plansmie2

Etter befaringen var det dialogmøte i Vågsenteret. Her ble et stort kart av området lagt på bordet, og deltakerne diskuterte det de likte ved området, hva de synes var bra og ikke fullt så bra, og hva de mente kunne egne seg der. Det ble bl.a. lagt vekt på at det er viktig at veisystemet blir sammenhengende og at turveiene oppgraderes. Det var også stor enighet om at et kulturtorg på gressletta ved skomakerverkstedet vil være et meget bra tiltak for å skape aktivitet og liv i sentrum. Markeder og større arrangementer vil egne seg bra på dette stedet, mente deltakerne.

Kommunen vil med dette rette en stor takk til alle dem som var med i referansegruppa og kom med nyttige innspill og idéer.

Grøntplan for Tangenelva

Enebakk kommune har fått innvilget tilskudd til å utviklet attraktive byer og tettsteder på 100 000 kr fra Akershus fylkeskommune (AF).

Disse pengene skal brukes til å uforme en grøntplan for Tangenelva. Denne planen skal holde seg innenfor rammene av gjeldende reguleringsplaner i området. Grøntplanen er dermed ikke en reguleringsplan, men skal være en strategisk plan som viser hvilke grep som skal utføres for å gjøre Tangenelva til et attraktivt nærrekreasjonssted.

Registreringer og kartlegging av ulike relevante temaer skal munne ut i en grøntplan med forslag til arealbruk og tiltak langs Tangenelva.